Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis (Eur)    
Vadovai
 Direktorius  1  1273 2006 1951    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 892 - -    
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -    
 Ūkvedys  1 -  -  -    
 Dietistas  1 547 739 717    
 Sandėlininkas  1 538 737 731    
 Administratorius  0,5 452 602  584    
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  27,2  730 980 952    
Logopedas  2 694 1185 1185    
Socialinis pedagogas  1 - - -    
Specialusis pedagogas 0,5 - 915 915    
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - -    
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  -    
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 22,27 451 570 560    
Valytojas  1,25 400 555 555    
Virėjas  4 452 605 590    
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 406 555 555    
Kiemsargis  1,5 435 560 555    
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1 - -  -    
Valgyklos darbininkas  1,5 406 558 540    
Mokytojo padėjėjas 4 506 588 561