Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (Eur)  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (Eur)
Vadovai
 Direktorius  1  1273 1787 1182 1262  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 892 -  823 828  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - -  555  552  
 Ūkvedys  1 -  -  -  -  
 Dietistas  1 547 744  511  508  
 Sandėlininkas  1 538 728  497  501  
 Administratorius  0,5 452 611  454  462  
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  27,2  730 1079  709  700  
Logopedas  2 694 1171  672  669  
Socialinis pedagogas  1 - -  761  763  
Specialusis pedagogas 0,5 - - - -  
Meninio ugdymo mokytojas  1 - -  669  666  
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  -  -  
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 22,27 451 573 434  431  
Valytojas  1,25 400 557  400  400  
Virėjas  4 452 609  442  428  
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 406 555  400  400  
Kiemsargis  1,5 435 567  400  400  
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -  
Valgyklos darbininkas  1,5 406 557  402  400  
Mokytojo padėjėjas 4 506 596  442  451