Darbo užmokestis

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis (Eur)

 

Vadovai
 Direktorius  1 2560 2560 2534 2780  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 - - -  -  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  -  
 Ūkvedys  1 -  -  -  -  
 Dietistas  1 869 869 834 933  
 Sandėlininkas  1 949 949 - -  
 Administratorius  0,5 1159 1159 1119 1307  
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  27,2 1380 1380 1335 1461  
Logopedas  2 1150 1150 1177 1559  
Socialinis pedagogas  1 - - -  -  
Specialusis pedagogas 0,5 1269 1269 1403 1600  
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - - -  
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  - -  
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 22,27 806 806 699  872  
Valytojas  1,25 642 642 642 642  
Virėjas  4 827 827 827 851,36  
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 642 642 642 642  
Kiemsargis  1,5 642 642 642 642  
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -  
Valgyklos darbininkas  1,5 642 642 642 642  
Mokytojo padėjėjas 4 791 791 698 853