Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m.  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už  2023 m. IV ketvirtis (Eur) 

Vadovai
 Direktorius  1 3198 3828 3842    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,25 2412 2945 2960    
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -    
 Ūkvedys  1 -  -  -    
 Dietistas  1 - - -    
 Sandėlininkas  1 - - -    
 Administratorius  0,5 - - -    
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  26,24 1673 2018 1945    
Logopedas  3 1695 1817 1801    
Socialinis pedagogas  1 - - -    
Specialusis pedagogas 0,5 - - -    
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - -    
Fizinio ugdymo mokytojas  1 - -  -    
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 20,96 905 1022 1025    
Valytojas  1,25 730 840 840    
Virėjas  4 922 1015 1018    
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 730 840 840    
Kiemsargis  1,5 730 840 840    
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -    
Valgyklos darbininkas  1,5 730 840 840    
Mokytojo padėjėjas 9 892 1015 1005    
Kompiuterinių sistemų specialistas 0,5 - - -