Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis (Eur)  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis (Eur)
Vadovai
 Direktorius  1  1140 - 1084 1135 1242
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1  879 1136  1080  885  949
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1  440 450  459  474  531
 Ūkvedys  1  427  434  445 -  -
 Dietistas  1  454  444  446  463  503
 Sandėlininkas  1  440  443  455 453  484
 Administratorius  0,5  419  414  420 420  513
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  25,6  702  696 695  677  713
Logopedas  2  653  635  661  667  683
Socialinis pedagogas  1  738  731  751  760  802
Muzikos pedagogas  1  653  649  661  653  680
Kūno kultūros pedagogas  1  738  728  917  -  -
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 16  382 382 400 395  408
Valytojas  1,25  357  357 386  385  389
Virėjas  4  375  375 368  395  389
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5  318  318  376  379  368
Kiemsargis  1,5  375  375  381  381  375
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1  370  370  394 - -
Valgyklos darbininkas  1,5  358  358  376 380  385
Mokytojo padėjėjas  2  399  399  411 423 427