Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už  2021 m. IV ketvirtis (Eur) 

Vadovai
 Direktorius  1 3154 3139 3034   2660 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,25 - - -  -  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  -  
 Ūkvedys  1 -  -  -  -  
 Dietistas  1 - - - -  
 Sandėlininkas  1 - - - -  
 Administratorius  0,5 - - - -  
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  20,96 1598 1630 1579 -  1450
Logopedas  2 1637 1610 1543 - 1306 
Socialinis pedagogas  1 - - -  -  
Specialusis pedagogas 0,5 - - - -  
Meninio ugdymo mokytojas  1,25 - - - -  
Fizinio ugdymo mokytojas  1 - -  - -  
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 20,96 923 920 900  - 804 
Valytojas  1,25 738 726 706 -  668
Virėjas  4 916 932 916 -  826
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 740 727 718 -  657
Kiemsargis  1,5 737 728 716 -  644
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -
Valgyklos darbininkas  1,5 738 727 702 - 643 
Mokytojo padėjėjas 4 935 878 868 -  761