Darbo užmokestis

 DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

direktoriaus 2021 m. sausio 8  d.                           

įsakymu Nr. V-3

                                                                                                                                                                                     

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Aprašo paskirtis ir taikymas

1. Šis aprašas nustato Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – darželis), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

2. Darželio darbuotojai dėl pasikeitusio stažo, įtakojančio darbuotojo darbo užmokestį, pateikia prašymą perskaičiuoti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

3. Darželio darbuotojų tarifikacijos sąrašai sudaromi kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną ir sausio 1 dieną.

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS

2 straipsnis. Pareigybių lygiai

Darželio darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

b) A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mokytojų pareigybės;

2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

3) C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

3 straipsnis. Darželio grupės ir pareigybių grupės

1. Darželis yra III grupės:

1) I grupė – kai pareigybių sąraše yra 201 ir daugiau pareigybių;

2) II grupė – kai pareigybių sąraše yra 51-200 pareigybių;

3) III grupė – kai pareigybių sąraše yra 50 ir mažiau pareigybių.

2. Darželio darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

1) biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

2) specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių grupei;

3) kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

4) darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

4 straipsnis. Darželio darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai

1. Darželio direktorius tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą, naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi.

2. Darželio direktorius tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių aprašymus. Mokytojų pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:

1) pareigybės grupė;

2) pareigybės pavadinimas;

3) konkretus pareigybės lygis;

4) specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

5) pareigybei priskirtos funkcijos.

 

III SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS

 

5 straipsnis. Darbo užmokestis ir darbo apmokėjimo sistema

1. Darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu šio aprašo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta);

2) priemokos;

3) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą;

4) premijos.

2. Darbdavys privalo nustatyti darbo apmokėjimo sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams susipažinti. Prieš nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

6 straipsnis. Pareiginės algos bazinis dydis

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama: atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis, atsižvelgus į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą), minimaliosios mėnesinės algos dydį ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Jeigu nacionalinė kolektyvinė sutartis nesudaryta arba pakeista iki einamųjų metų birželio 1 dienos, ateinančių finansinių metų bazinį dydį Vyriausybės teikimu, įvertinęs ir atsižvelgęs į šioje dalyje numatytas aplinkybes, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės aplinkybės.

7 straipsnis. Pareiginės algos pastovioji dalis

1. Darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

2. Darželio darbuotojų, išskyrus vadovą, jo pavaduotojus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis darbo apmokėjimo sistemoje nustatoma pagal šio aprašo 1 ir 2 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.

3. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

4. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

5. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais šio aprašo 1–3 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų.

6. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų šiame apraše nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio.

7. Darželio darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato darželio direktorius.

8. Darželio darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta pagal šio aprašo nuostatas, sulygstama darbo sutartyje. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, išskyrus šio aprašo 8 straipsnyje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, turi būti nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, įgijus kvalifikacinę kategoriją ir (ar) pasikeitus kvalifikacinei kategorijai arba nustačius, kad biudžetinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. Šio aprašo 8 straipsnyje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš naujo pasikeitus vaikų skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui arba nustačius, kad darželio direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio darželio darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.

8 straipsnis. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, darželio direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginė alga ir darbo krūvio sandara

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio aprašo 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.

2. Darželio direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio aprašo 3 priedą, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų vaikų skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, baigusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojam ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojam ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija.

4. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto  ministras.

5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių) darbo krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama šio aprašo 3 priede.

9 straipsnis. Pareiginės algos kintamoji dalis

1. Darželio darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus.

2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį.

3. Darželio darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo.

4. Perkėlus darbuotoją į kitas pareigas darželyje, pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.

5. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal darželio darbo apmokėjimo sistemą nustato darželio direktorius.

6. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

10 straipsnis. Priemokos

Darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos:

1) už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė,;

2) už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas;

3) už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą;

4) už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytos priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, pabaigos.

3. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta priemoka neskiriama, jeigu biudžetinės įstaigos darbuotojui karantino metu taikomi specialiuose įstatymuose nustatyti darbo apmokėjimo dydžiai.

11 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų

Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, darželio darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

12 straipsnis. Premijos

1. Darželio darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant darželio darbo užmokesčiui skirtų lėšų:

1) atlikus vienkartines darželio veiklai ypač svarbias užduotis;

2) labai gerai įvertinus darželio darbuotojo veiklą;

3) įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį.

2. Kiekvienu atveju, nurodytu šio straipsnio 1 dalyje, nurodyta premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

3. Premija negali būti skiriama darželio darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam darbo pareigų pažeidimą.

13 straipsnis. Materialinės pašalpos

1. Darželio darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti darželio darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš darželiui skirtų lėšų.

2. Mirus darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš darželiui skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos narių rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

3. Materialinę pašalpą darželio darbuotojams, skiria darželio vadovas iš darželiui skirtų lėšų.

14 straipsnis. Darželio darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas

1. Darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2. Švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintu atitinkamos srities švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

3. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darželio darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam darželio darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos. Jeigu, priėmus į pareigas darželio darbuotoją, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.

4. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darželio darbuotojams nustato ir kasmetinį veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas.

5. Darželio darbuotojų praėjusių metų veikla gali būti įvertinama:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinamai.

6. Darželio darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas darželyje ir tais atvejais, kai darželio darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos..

7. Darželio darbuotojo tiesioginis vadovas kartu su darželio darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

1) labai gerai, teikia vertinimo išvadą darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal šiame apraše nustatytą tvarką ir dydžius;

2) gerai, teikia vertinimo išvadą darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo  pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio pagal šiame apraše nustatytą tvarką ir dydžius;

3) patenkinamai, teikia vertinimo išvadą darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

4) nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio aprašo 1–3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį ar įstaigoje ugdomų vaikų skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

8. Darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti darželio darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio straipsnio 7 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą pritarti motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.

9. Darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

10. Jeigu dėl darželio darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami šio straipsnio 3 ar 6 dalyje nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių nuostatų apribojimas

Darželio kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatyta palankesnių darbo apmokėjimo sąlygų, susijusių su papildomu valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų poreikiu.

                                                                                      Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

darbuotojų darbo apmokėjimo

aprašo

1 priedas

DARŽELIO A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

5–8,4

5,1–9,4

5,2–10,5

5,3–11,6

B lygis

4,6–8,1

4,7–8,2

4,8–8,4

4,9–8,9

 

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

darbuotojų darbo apmokėjimo

aprašo

2 priedas

DARŽELIO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,2–5,9

4,3–5,6

4,4–6,2

4,5–7,8

                                                                                       Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

darbuotojų darbo apmokėjimo

aprašo

3 priedas

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLOPEDAGOGŲ), AUKLĖTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA

I SKYRIUS

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (ARBA) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

6,94

7,0

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,44

7,45

7,49

7,51

7,54

7,59

Vyresnysis mokytojas

 

7,6

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

Mokytojas metodininkas

   

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

Mokytojas ekspertas

   

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:

2.1. didinami 5–10 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas:

2.1.1. jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

2.1.2. jeigu grupėje ugdomas vienas ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio (mokinių) mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje;

2.2. didinami 5–20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą:

2.2.1. jeigu grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

2.3. didinami 5–20 procentų meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas:

2.3.1. jeigu grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

2.4. gali būti didinami iki 20 procentų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pagal kitus kriterijus:

2.4.1. įgyvendinama nuosekli ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa;

2.4.2. dalyvavimas eTwinning veikloje;

2.4.3. organizavimas respublikinio projekto, orientuoto į vaiko pažangą;

2.4.4. vykdant ankstyvojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininko funkcijas;

2.4.5. dalyvavimas darželio vidaus įsivertinimo darbo grupėje.

3. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 2 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami darželio darbo apmokėjimo sistemoje.

4. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

5. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

II SKYRIUS

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

6. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

6,94

7,0

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,44

7,45

7,49

7,51

7,54

7,59

Vyresnysis mokytojas

 

7,6

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

Mokytojas metodininkas

   

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

Mokytojas ekspertas

   

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

7. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, dirbantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą:

7.1. didinami 5–10 procentų:

7.1.1. kurių grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1–3 mokiniai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

7.1.2. ugdantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje.

7.2. didinami 5–20 procentų:

7.2.1. mokantiems mokinius, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;

7.2.2. kurių grupėje ugdomi 4 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

7.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus kriterijus:

7.3.1. įgyvendinama nuosekli ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa;

7.3.2. dalyvavimas eTwinning veikloje;

7.3.3. organizavimas respublikinio projekto, orientuoto į vaiko pažangą;

7.3.4. vykdant priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininko funkcijas;

7.3.5. dalyvavimas darželio vidaus įsivertinimo darbo grupėje.

8. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 7 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 7 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami darželio darbo apmokėjimo sistemoje.

9. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

10. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 (Baziniais dydžiais)

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas

5,2

5,46

5,7

6,0

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas

5,47

5,8

6,02

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas

6,16

6,23

6,45

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas

6,6

6,77

6,92

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas

7,38

7,46

7,7

11. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems pedagogams, logopedams, surdopedagogams ir tiflopedagogams:

11.1. didinami 5 procentais:

11.1.1. teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;

11.2. didinami 15–25 procentais, kai jie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams ikimokyklinio ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose vietovėse negu jų darbovietė;

11.3. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus kriterijus:

11.3.1. dalyvavimas eTwinning veikloje;

11.3.2. organizavimas respublikinio projekto, orientuoto į vaiko pažangą;

11.3.3. vykdant vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;

11.3.4. dalyvavimas darželio vidaus įsivertinimo darbo grupėje.

12. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 11 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 11 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, detalizuojami darželio darbo apmokėjimo sistemoje.

13. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę yra 27 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).

                                                       

IV SKYRIUS

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

14. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Socialinis pedagogas

5,38

5,67

5,87

5,95

 

Pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Socialinis pedagogas

5,89

6,06

6,13

Vyresnysis socialinis pedagogas

6,55

6,63

6,83

Socialinis pedagogas metodininkas

7,14

7,29

7,48

Socialinis pedagogas ekspertas

7,93

8,13

8,28

15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:

15.1. gali būti didinami iki 20 procentų šiame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kitus kriterijus:

15.1.1. įgyvendinama nuosekli ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa;

15.1.2. dalyvavimas eTwinning veikloje;

15.1.3. organizavimas respublikinio projekto, orientuoto į vaiko pažangą;

15.1.4. dalyvavimas darželio vidaus įsivertinimo darbo grupėje.

16. Jeigu šiame skyriuje nurodytų darbuotojų veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 15 punkte nustatytų kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 15 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.

17. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

V SKYRIUS

DARŽELIO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

18. Darželio vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 (Baziniais dydžiais)

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

iki 500

10,44

10,46

10,48

501 ir daugiau

10,5

10,65

10,8

19. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo:

19.1. didinami 5–10 procentų:

19.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

19.1.2. gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui pagal kitus kriterijus:

19.1.3. dalyvavimas eTwinning veikloje;

19.1.4. dalyvavimas darželio vidaus įsivertinimo darbo grupėje.

20. Jeigu mokyklos pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 19 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 19 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, detalizuojami darželio darbo apmokėjimo sistemoje.

21. Vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Iki šio aprašo įsigaliojimo į pareigas priimti darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį reikalaujamo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų.

___________________________

 

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis (Eur)  
Vadovai
 Direktorius  1  1944 2043 2082 1982  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 - - -  -  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  -  
 Ūkvedys  1 -  -  -  -  
 Dietistas  1 749 796 772  788  
 Sandėlininkas  1 742 816 848 825  
 Administratorius  0,5 620 800 812 770  
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  27,2 996 1051 1069  1221  
Logopedas  2 1190 1218 1218 1124  
Socialinis pedagogas  1 - - -  -  
Specialusis pedagogas 0,5 - 967 981 932  
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - - -  
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  - -  
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 22,27 558 704 740  745  
Valytojas  1,25 555 607 607 607  
Virėjas  4 609 755 769 732  
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 567 607 607 607  
Kiemsargis  1,5 564 607 607 607  
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -  
Valgyklos darbininkas  1,5 557 607 607 607  
Mokytojo padėjėjas 4 584 731 738 705