Pranešėjų apsauga

 Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

   1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;  

   2) pavojaus aplinkai;  

   3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;     

   4) neteisėtos veiklos finansavimo;  

   5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

   6) neteisėtu būdu įgyto turto;  

   7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;  

   8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

   1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
   2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

   3) viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
     2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
     3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-96 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (toliau – Darželis) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Darželiu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Tiesiogiai kompetentingam subjektui, raštvedei Raimondai Savickienei ir administratorei Sandrai Daugirdienei.
 2. Elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti, užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 2 priedas).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas.

   Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

   1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

   2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                                                                    

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Informacijos apie pažeidimus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (toliau – Darželis) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Darželyje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
 3. Darželyje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
 4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. Informacija apie pažeidimą – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba tiesiogiai, arba viešai asmens teikiama informacija apie nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

4.2. Konfidencialumas – Darželio darbuotojų, valstybės tarnautojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.

4.3. Pažeidimas – Darželyje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Darželiu.

4.4. Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Darželyje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

4.5. Pranešimas – nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į Darželį, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą.

4.6. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Darželyje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

4.7. Kompetentingas subjektas – Darželyje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

 1. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu informacijos apie pažeidimą kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Darželyje ir kurį su Darželiu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 1. Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (2 priedas), arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 2. Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą Darželyje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2.  atsiųsti pranešimą apie pažeidimą Darželio elektroninio pašto adresu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 1. Pranešėjas, teikiantis pranešimą apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 1. Informaciją apie pažeidimą priima ir Darželyje uždėdamas vizą „Gauta“ užregistruoja kompetentingas subjektas.
 2. Informacija apie pažeidimą, gauta Darželyje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.
 3. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
 4. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
 5. Darželio darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
 6. Darželio darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.
 2. Dėl informacijos apie pažeidimus vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

16.1     . nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

16.2     . jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

16.3     . nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

16.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

16.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

16.3.3.  pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

 1. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja pranešėją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
 2. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja pranešėją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.
 3. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja pranešėją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.
 4. Jei pranešėjas, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Darželyje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.
 2. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Darželio direktoriui Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais.
 3. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Darželio interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą.

 

Informacijos apie pažeidimus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ teikimo tvarkos aprašo

                                                                                  1 priedas

Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m.        d.

Raseiniai

 1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.
 2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.
 3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.
 4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
 5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
 6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

__________________                                             ____________________

(parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

 

Informacijos apie pažeidimus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ teikimo tvarkos aprašo

                                                                                  2 priedas                    

               

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1.  Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

1.  Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

2.  Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

3.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

 

4.  Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

                     

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

5.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

6.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

7.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

8.  Papildomos pastabos ir komentarai.

 Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data

Parašas