Paskatinimai ir apdovanojimai

2023 m. mero padėkomis buvo apdovanotos:

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja LINA LAUCEVIČĖ už STEAM ugdymo plėtojimą įstaigoje įtraukiant bendruomenės narius bei aktyvų dalyvavimą tarptautinėje STEAM veikloje ženkleliui gauti.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ vyresnioji socialinė pedagogė ASTA KAVALIAUSKIENĖ už tarptautinės švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų, teikiančių pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ organizavimą, siekiant įtraukaus, visiems vaikams prieinamo ir sėkmingo ugdymosi.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė metodininkė MILDA VEŽBAVIČIENĖ už tarptautinės švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų, teikiančių pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ organizavimą, siekiant įtraukaus, visiems vaikams prieinamo ir sėkmingo ugdymosi.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ fizinio ugdymo mokytoja RENATA NORKIENĖ už lopšelio-darželio bendruomenės įtraukimą į aktyvių mokyklų tinklą, bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimą, integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį gyvenimą bei dalyvavimą įvairiuose respublikiniuose fizinio aktyvumo skatinimo projektuose.

2022 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėka INDREI MATEVIČIENEI už socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimą įstaigoje ir sklaidą šalyje.

2022 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka  RASAI POCIENEI už  iniciatyvumą  ir  kūrybiškumą, kuriant edukacines aplinkas pagal Reggio Emilia ugdymo metodus, įtakojančias vaiko individualių galių plėtotę ir skatinančias partnerystę tarp lopšelio-darželio vaikų, pedagogų ir tėvų.

2022 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka  DAIVAI ŽALABINIENEI už dalyvavimą ilgalaikiuose respublikiniuose vaikų sveikatą stiprinančiuose projektuose, vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ir sveikatai palankios aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimą.

 2022 m. Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės Indrės Matevičienės padėka už skleistą gerąją darbo patirtį delegacijai iš Raplos apskrities:

vyr.socialinei pedagogei ASTAI KAVALIAUSKIENEI

logopedei metodininkei MILDAI VEŽBAVIČIENEI

logopedei metodininkei  REDAI JOMANTAITEI

specialiajai pedagogei RASAI JOKUBAUSKIENEI

fizinio ugdymo mokytojai RENATAI NORKIENEI

 Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos III kategorijos psichologei RASAI BALEŽENTYTEI

 2022 m. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės Redos Kunickienės padėka OTILIJAI PETROŠEVIČIENEI už Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapo A amžiaus grupės laureato parengimą.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka Raseinių rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narei INDREI MATEVIČIENEI už pokyčio projekto „Patyryminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ sukūrimą ir sėkmingą įgyvendinimą savivaldybėje.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka REDAI JOCIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LAIMAI VAIČIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LINAI PUIDOKIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2019 m.  savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka INGAI VYŠNIAUSKAITEI už inovatyvaus ugdymo metodą, vaiko idėjų įgyvendinimą ugdymo procese bei šio metodo sklaidą rajone.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka ALYTEI RAMANAUSKIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka ALDONAI KOKMANIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka KRISTINAI ALEKSANDROVIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka DALIAI ŠILKŪNIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LAIMAI VAIČIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka OTILIJAI PETROŠEVIČIENEI už nuolatinį vaikų muzikinės kultūros ugdymą Mokytojo dienos progomis ir muzikinio pasveikinimo parengimą lopšelio-darželio pedagogams.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka IRENAI SORIENEI už aktyvų vaikų sveikatos ugdymą taikant S.Kneipo metodiką.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka DIANAI REKLAITIENEI už aktyvų vaikų sveikatos ugdymą taikant S.Kneipo metodiką.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka REDAI JOCIENEI už kūrybišką ugdymo turinio įgyvendinimą, įtraukiant lopšelio-darželio bendruomenę.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka ORINTAI GUDŽIŪNAITEI  už vaikų sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklas, įtraukiant lopšelio-darželio bendruomenę.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka DAIVAI ŽALABINIENEI už inovatyvių idėjų įgyvendinimą, siekiant individualios vaiko pažangos.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka DIANAI REKLAITIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka NERINGAI JURKIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka REDAI JOCIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka INDREI MATEVIČIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka RASAI POCIENEI už iniciatyvumą ir kūrybiškumą kuriant edukacines aplinkas, skatinančias bendradarbiavimą ir įtakojančias vaikų ugdymo(si) pasiekimus.